ALKOTÓNŐK ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2018

BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat ”) az Alkotónők Magazin (székhely: 8661 Tab, Rudnay Gyula utca 14/a.) (a továbbiakban: magazin) által üzemeltetett www.alkotonok.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a látogatók által önkéntes hozzájárulással – az Alkotónők elnevezésű hírlevél (a továbbiakban: „ Hírlevél”) megküldésére történő feliratkozás során – megadott személyes adatok a magazin általi tárolására és kezelésére, a magazin által gyűjtött, felhasznált és tárolt személyes adatokra vonatkozik, továbbá az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. A Weboldalra feltöltött, megadott személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.
A magazin Hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-94659/2016
A magazin a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

  1. személyes adat: az érintettel („felhasználó”) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyesadatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím;
  2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
  3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;
  5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

A fentiek alapján a magazin az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyesadatnak minősül és a Weboldalon történő regisztráció során, feltöltésre, illetve gyűjtésre kerül.

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A magazin kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a weboldalon keresztül a magazin regisztrált Felhasználója részére hírlevelet küldhessen, Felhasználók számára elérhető legyen. Személyes adat törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Weboldalon keresztül történő regisztráció során a IV. pontban meghatározott adatok megadásával a Weboldalon, keresztül regisztrált Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az alábbi V. pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok magazin által, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá, hogy a magazin regisztrált Felhasználónak – amennyiben a regisztrált Felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

IV. KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK

A Weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása nélkül. A látogatókra vonatkozóan a magazin nem gyűjt vagy kezel személyes adatot. A Weboldalon keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele azonban a Weboldalon történő regisztráció, amely során az alábbi személyes adatokat kell kötelezően megadni:
● Név
● E-mail cím

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Weboldalon regisztrált Felhasználók részére Hírlevél küldése. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval kezdődik, és annak törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a. A regisztrált Felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön a magazin, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a hírlevél végén található „Leiratkozás” gombbal, illetve a magazinnak alkotonok@alkotonok.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a magazinnak címzett és a magazin székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat a magazin a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására a magazin jogszabályi előírásnál fogva köteles. A Társaság a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a magazinnal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A magazin nem vesz igénybe adat feldolgozói szolgáltatást.

VII. NÉVTELEN ADATOK ÉS „COOKIE”-K

A magazin a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja Weboldalt, a magazin nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. A magazin feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során a magazin beépíthet úgynevezett „cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A „cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A „cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A „cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngészőprogramot belehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha „cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott „cookie”-t vagy sem.

VIII. JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált
Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével-azok törlését az alkotonok@alkotonok.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a magazinnak címzett és a magazin székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. A regisztrált Felhasználó kérelmére a magazin tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azadat kezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A magazin, mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, delegkésőbb30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a magazinhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a magazin költségtérítést állapíthat meg. A magazin a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben azt a regisztrált Felhasználó írásban jelzi az alkotonok@alkotonok.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a magazinnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte. A magazin a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált Felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti, a magazin az értesítést mellőzheti. A regisztrált Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

● a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
● a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
● a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként a törvény lehetővé teszi.

A magazin – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett Felhasználó a magazin döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

A magazin az érintett Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A magazin fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.
Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba. Kérjük, hogy csak akkor fogadd el a jelen Szabályzatot, amennyiben egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben az adatvédelemmel, Szabályzatunkkal kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az alkotonok@alkotonok.hu e-mail címre.